Jobba med Vilja Hushåll

Vi är tydliga med vårt miljöfokus och informerar om vår verksamhet, vår policy och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt i dialog med kunder, leverantörer och samarbetsparter.

three-white-ceramic-pots-with-green-leaf-plants-near-open-796602

En sund och säker arbetsmiljö är grundläggande för allt arbete som bedrivs på Vilja.

photography-of-wet-green-leaves-1650627

Lagar och förordningar

Vilja ska med god marginal följa lagar och förordningar.

 

Utbildning

För att kunna bidra till utvecklingen av en god arbetsmiljö får alla medarbetare löpande utbildning inom arbetsmiljöområdet.

Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt, både i teori och praktik, för att förebygga ohälsa och olyckor. Eventuella olyckor eller incidenter tas på största allvar och hanteras enligt åtgärdsplanen som sedan följs upp för att undvika liknande händelser i framtiden.

Eget ansvar

Alla medarbetare på Vilja uppmuntras att ta eget aktivt ansvar för sin hälsa genom att följa säkerhetsföreskrifter och använda skyddsutrustning.

 

Delaktighet

Vår personal är vår stolthet och vår starkaste resurs. Vi vill att alla våra anställda ska trivas på arbetet och känna att de är viktiga.

Våra medarbetare blir regelbundet informerade om företagets mål och visioner och hur han/hon bidrar för att uppnå dessa. Alla uppmuntras att lämna förbättringsförslag i stort och smått.

Arbetsuppgifterna ska vara tydliga och arbetet utvecklande för individen. Ansvar och befogenhet ska stämma överens.

white-chair-with-stack-of-books-and-laptop-on-top-3847677

Kollektivavtal

Alla våra fältmedarbetare är anslutna i kollektivavtal. Medarbetarna som arbetar mot företags- och fastighetskunder omfattas av avtal slutet mellan Almega Tjänsteförbunden Serviceentreprenad och Fastighets. Medarbetare som arbetar mot privatkunderna omfattas av kollektivavtal slutet mellan Almega Tjänsteförbunden, Hemserviceföretagen och Kommunal. 

Kollektivavtalen kompletterar lagar, förordningar samt interna policys, riktlinjer och säkerställer att all fältpersonal har avtalsmässiga löner, försäkringar, semesterersättning och pension. 

Medarbetare

Våra medarbetare ska känna sig delaktiga, engagerade och motiverade samt ha tillgång till den information och kompetens som de behöver. Vi avsätter de resurser som behövs för att varje medarbetare ska kunna lösa sina arbetsuppgifter på bästa sätt, bland annat erbjuds alla löpande utbildning och kompetensutveckling. Givetvis är alla våra medarbetare anställda med schysta villkor, rätt försäkringar och med avtalsenliga löner.

Läs mer om

Våra Tjänster

Här kan du läsa om alla våra tjänster och hur det går till från start till slut

Säkerhet på Vilja

Alla medarbetare på abvilja har undertecknat ett tystnads- och sekretess avtal i samband med anställning vilket innebär att de inte får lämna ut någon information om våra kunder.

Vilka vi är

Allt vårt arbete, från mötet med våra kunder till utvecklingen av företaget, bygger på våra värderingar: Delaktighet, glädje och engagemang. Våra värderingar ger oss motivation och riktning i vår arbetsvardag.

Vår Miljöpolicy

Vilja ska bedriva en verksamhet som ger så lite miljöpåverkan som möjligt utifrån de tekniska och ekonomiska förutsättningar som finns.

Följ oss på Instagram!
Gilla oss på Facebook!